Armia Jerycha - kim jesteśmy

Armia Jerycha - kim jesteśmy

"Armia Jerycha" to duchowy owoc spotkań "Jerycho Młodych"

 "Armia Jerycha" to zaproszenie do duchowej walki o wolność serca"Armia Jerycha" to młodzi duchem ludzie, którzy swoje życie chcą opierać na Słowie Bożym


Każdemy wojownikowi przyświecają słowa św. Pawła:

"Bracia! Umacniajcie się w Panu siłą Jego wielkiej potęgi.Włóżcie na siebie zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się zakusom diabła. Nie walczymy z ludźmi, ale ze zwierzchnościami, władzami, rządcami świata ciemności i złymi duchami w przestworzach. Dlatego włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli w złym dniu stawić opór, a pokonawszy wszystko, ostać się zwycięsko. Stańcie więc do walki, przepasawszy swoje biodra prawdą, włożywszy pancerz sprawiedliwości, a na nogi obuwie dla
gotowości niesienia ewangelii o pokoju. W każdej sytuacji osłaniajcie się tarczą wiary, dzięki której będziecie mogli ochronić się przed wszystkimi ognistymi pociskami przeciwnika. Weźcie przyłbicę zbawienia i miecz Ducha to znaczy słowo Boże. Przy wszelkiej sposobności, w każdej prośbie o pomoc módlcie się do Ducha Świętego." Ef 6,10-18

Wojownik „Armii Jerycha” dobrowolnie zobowiązuje się do:
1. Regularnego rozważania Pisma Świętego.
2. Codziennej modlitwy do Ducha Świętego, w intencji siebie i osób, które toczą
ciężką duchową walkę, w sposób szczególny o pojednanie i przebaczenie.
3. Podjętej na wybrany przez siebie okres abstynencji w intencji kogoś uzależnionego.
4. Walki o osobistą trzeźwość i czystość.
5. Propagowania trzeźwości w swoim środowisku i nowego trzeźwego stylu bycia.
6. Szczególnej wrażliwości i pomocy okazywanej ludziom żyjącym za różnego
rodzaju murami.
7. Do organizowania oraz udziału w spotkaniach „Armii Jerycha”.


- NASZ ZNAK I PATRON

Znakiem i sztandarem "Armii Jerycha jest Krzyż Pratuliński wpisany w mały mieczyk. Patronem - bł. Anicet Hryciuk


Z tym charakterystycznym krzyżem w ręku trwali, aż do męczeńskiej smierci nasi uniccy przodkowie. Dziś tamten krzyż dumnie zdobi kaplicę z reliwkiami bł. Wincentego i jego 12 współbraci. Krzyż pratuliński przypomina męczeństwo za jedność Kościoła, a więc za dzieło burzenia murów między chrześcijanami. Wśród 13 świeckich mężczyzn, którzy w styczniu 1874 r. zginęli od kozackiej kul był młody kilkunastoletni chłopak Anicet Hryciuk. W naturalny sposób więc staje się on naszym patronem.
Kształt miecza nawiązuje do słów św. Pawła z Listu do Efezjan, duchowego motta naszej "Armii". Pośród elementów duchowego "uzbrojenia" chrześcijanina apostoł wymienia Miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże. Stąd na naszym godle grecka litera omega, symbolizująca Ducha Świętego i stąd również Modlitwa do Ducha Świętego, którą każdy wojownik jerychoński codziennie osłania siebie i innych przed zakusami diabła. Litery C i T oznaczają czystość i trzeźwość - dwie wielkie wartości młodzięczego okresu życia, dziś tak bardzo zagrożone. najbardziej zagrożone. O te wartości chcemy prowadzić duchową walkę. Ostatnie litery A J to nasze inicjały - "Armia Jerycha". Znaczek jest niewielki, jego długośc nie przekracza 15 mm i ma kolor srebrny, symbolizujący honor i rycerskość.

Nasz patron - bł. Anicet Hryciuk

Był 19 letnim chłopakiem pochodzącym z unickiej parafii Partulin. Unici to prawosławni chrześcijanie, którzy żyją w jedności z rzymskimi katolikami i razem z nimi uznają papieża za następcę św. Piotra. W czasie zaborów carat, za tę jedność z Rzymem okrutnie prześladował Unitów: odbierał im kościoły i oddawał prawosławnym, a opornych zsyłał na Syberię, męczył, a nawet zabijał. Najbardziej znane wypadki krwawych prześladowań miały miejsce w Pratulinie i Drelowie. W obu miejcowościach meżczyźni słysząc o zamiarze odebrania im świątyni postanowili ją okupować modląc się i prosząc Boga cud. Gdy pobratymcy Aniceta czuwali przy kościele w mroźny styczniowy dzień 1874 on niósł im obiad. Na odchodne miał powiedzieć swojej matce, że chciałby dostąpić łaski męczeństwa.

Poniżej umieszczamy fragment pięknego nabożeństwa zwanego Akatyst ku czci błogosławionych Męczenników z Pratulina, w którym opiewa się bohaterstwo błogosławionego Aniceta:

"Bł. Anicet HryciukCałkowicie duchem jesteś w niebie, ale i przebywających na ziemi nie opuszczasz, od zwycięstwa mający imię najmłodszy Anicecie, usługujący przy ołtarzu, jesteś z nami przez czcigodną twoją Głowę. Będąc jeszcze chłopcem, otrzymałeś od Pana dar pragnienia świętości przez męczeństwo. Idąc do Pratulina z żywnością dla obrońców swej świątyni parafialnej z uśmiechem powiedziałeś do czcigodnej swojej matki: "Może i ja będę godny umrzeć za wiarę". Tak też się stało. Zostałeś śmiertelnie trafiony kulą w głowę i umarłeś na miejscu, żeby otrzymać nagrodę od Głowy Kościoła, przyjaciela młodych, Chrystusa. Ojciec wziął na ręce martwe twoje ciało i ofiarował wspaniałomyślnie Bogu mówiąc: "Niech będzie miłą Bogu ofiarą". A matka zawierzając ciebie Bogu, który jest pełnią życia, prosiła, abyś przed Jego tronem modlił się za prześladowców. Dlatego teraz tobą, jako wybranym spośród nas Bożym zuchem, chlubimy się i po przyjacielsku tak ci śpiewamy:

Witaj, bo od dziecięcych lat okazywałeś doskonałą miłość Boga;

Witaj, bo niezwyciężoną mocą Bożą młody wiekiem zwyciężyłeś siebie samego;

Witaj, bo od dziecka zdobywałeś cnoty chrześcijańskie;

Witaj, bo młody wiekiem, dorosły mądrością, rzeczywiście stałeś się prawdziwym chrześcijaninem.

Witaj, bo dałeś chłopcom wzór prawdziwego życia;

Witaj, bo usługując przy ołtarzu sprawiałeś ludziom radość swoją pobożnością;

Witaj, najpiękniejszy kwiecie róży jaśniejący pośród kolców;

Witaj, bo wybieliłeś swoje szaty w Krwi Baranka.

Witaj błogosławiony Anicecie,

świadku Chrystusa wielce chwalebny i bojowniku niezwyciężony."


- Jak można zaciągnąć się do "Armii Jerycha" ?

Uroczyste przyjęcie ma miejsce zawsze podczas Diecezjalnego "JERYCHA MŁODYCH"
Zawsze jednak możesz przyłączyć się do nas wysyłając na Info@jerychomlodych.pl deklarację z imieniem i nazwiskiem, danymi konatktowymi. W odpowiedzi otrzymasz znaczek i "Modlitewnik Wojownika Jerychońskiego" a także na emaila będziesz dostawał informacje o aktualnych działaniach "Armii".