Prześlij swoje zdjęcie
Imię*
Nazwisko
Miejscowość
E-mail*
Zdjęcie*
POTWIERDZAM*:

*1. zapoznałem/-am się z treścią regulaminu akcji pod nazwą „Selfie z rodziną” prowadzonej przez Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Siedleckiej oraz akceptuję jego treść,

POTWIERDZAM*:

*2. udzielam licencji na korzystanie z przesłanego przeze mnie zdjęcia na warunkach wskazanych w regulaminie akcji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci przesłanego przeze mnie zdjęcia oraz danych wskazanych na formularzu zgłoszeniowym na cele związane z przeprowadzeniem akcji, to jest w celu przygotowania obrazu, o którym mowa w § 1 ust. 3 regulaminu akcji, jego prezentowania zgodnie z postanowieniami regulaminu akcji, a także w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej akcji,

POTWIERDZAM*:

*3. posiadam wszystkie niezbędne prawa do dysponowania przesłanym przeze mnie zdjęciem na potrzeby udziału w akcji, w tym w szczególności posiadam prawa autorskie do zdjęcia oraz prawa do dysponowania wizerunkiem osoby/osób widocznej/-ych na zdjęciu, a także wszystkie osoby widoczne na przesłanym przeze mnie zdjęciu wyrażają wolę wzięcia udziału w akcji.